Domov se zvláštním režimem - Jak požádat o službu

Jak žádat o službu domov pro seniory:

1. Prvník krokem je PODÁNÍ ŽÁDOSTI, doplněné VYJÁDŘENÍM LÉKAŘE.

Žádost je možné získat u sociálních pracovnic domova (kancelář je v prvním patře), nebo si ji stáhnout v sekci Ke stažení. Vyplněnou žádost je potom nutné doručit zpět buď do kanceláře sociálních pracovnic osobně, nebo poštou. V žádosti je otázka, kdy chcete do domova nastoupit, máte možnost zaškrtnout „v nejbližším možném termínu“, nebo „do budoucna“. Doporučujeme navštívit domov osobně, nejlépe na předem smluvené schůzce, domov si prohlédnout a připravit si všechny otázky, které k ubytování máte.

2. Po přijetí žádostí sociální pracovnicí dostanete vyrozumění.

Pokud nesplňujete místní příslušnost ( tj. nejste z Pelhřimova či spádové oblasti) nebo cílovou skupinu uživatelů (tj. nejste senior nebo zdravotně postižený a závislý na časté pomoci jiné fyzické osoby), dostanete zamítavé stanovisko.
Pokud jste místně příslušný a patříte do cílové skupiny našich uživatel, dostanete informaci o přijetí žádosti.

3. Po přijetí žádosti následuje osobní návštěva.

Po přijetí žádosti Vás osobně navštíví naše sociální pracovnice a provedou sociální šetření. Šetření jsou přítomny vždy dva pracovníci domova a také Vy si můžete přizvat blízkou osobu, datum a hodina návštěvy jsou vždy dopředu domluvené, navštívíme Vás v místě pobytu, tj. i například v nemocnici.

Na návštěvu nejezdíme ve chvíli, kdy je žádost podána „do budoucna“, vyžadujeme aktuální informace a proto na sociální šetření přijedeme, až v případě, kdy budete chtít nastoupit do domova v nejbližší době, tj. až nás kontaktujete, že se situace změnila. Pokud si dáváte žádost do domova a plánujete nástup až za několik let, nebyly by informace ze sociálního šetření relevantní.

Na návštěvu též nejezdíme ve chvíli, kdy žadatel žije mimo ORP Pelhřimov – v tom případě vyzýváme ke spoluúčasti na sociálním šetření sociální odbor, nebo sociální službu, jež o žadatele pečuje.

Kritéria pro přijetí do domova schvaluje Rada Města Pelhřimov, při sociálním šetření tedy zjišťujeme:
– sociální potřebnost (do jaké míry potřebujete pomoct s péči o vlastní osobu)
– schopnost platit úhradu
– výši příspěvku na péči (VELMI DOPORUČUJEME SI PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ZAŘÍDIT)
– místní příslušnost
Bodové ohodnocení kritérií nalezte v sekci Ostatní.
Upozorňujeme, že pobytová služba je primárně určena osobám, které nejsou schopni se o sebe doma postarat ani s pomocí rodiny či pečovatelské služby a kteří potřebují trvalou podporu pečovatelek a zdravotních sester, např. v oblasti hygieny, podání stravy, pomoc s oblékáním apod.
Žadatel, který nemá ve dni, kdy je provedenou sociální šetření přiznán PnP, nebo má přiznán PnP v I. stupni a během šetření nezíská 20 a více bodů je považován za osobu, jež nespadá do cílové skupiny našich uživatel a je k přijetí do domova zamítnut, jeho žádost je však v domově ponechána a je vyzýván k aktualizaci.   

4. Po sociálním šetření dochází k ohodnocení žadatele.

Sociální pracovnice spočítá počet bodů, které žadatel získal a zasedne komise čekatelů. Komise má 5 členů a důkladně prostuduje dostupné informace o žadateli, zdravotní sestry potom ohodnotí i zdravotní stav žadatele, je-li situace sporná, konzultujeme zdravotní stav s lékařkou domova.

Komise čekatelů potom rozhodne o tom, zda může být žadatel přijat do zařízení, o výsledku jste informování poštou a ze „žadatele“ se stáváte „čekatelem“ na místo, dle získaných počtu bodů jste zařazeni v pořádníku.

5. Ubytování v domově

V zařízení není možné nikoho ubytovat ze dne na den, domov je vždy plně obsazen. Čekací doby se v nynější době pohybují od 6 a více měsíců. Před nástupem jste telefonicky vyzvání cca v týdenním předstihu, pokud nebudete chtít nastoupit, je místo automaticky nabídnuto dalšímu z čekatelů. Po dobu čekání na místo můžete využít naši pečovatelskou službu, nebo denní stacionář.

INFORMACE O TOM, S JAKÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI PRACUJEME, ZÍSKÁTE V SEKCI OSTATNÍ.

Upozorňujeme, že do zařízení není možné být přijat jinak než výše uvedeným postupem, sponzorské dary nemohou být přijaty před nástupem do zařízení a ani jejich příslib nijak neovliňuje pořadí nástupu. Zbytečné je také osobní jednání s ředitelkou zařízení, žádosti evidují sociální pracovnice, o přijetí rozhoduje komise a ředitelka nesmí intervenovat v  něčí prospěch. Žádáme Vás, abyste respektovali uvedený postup.

Skip to content